Sunday, April 17, 2011

明天要去读书了。
怎么觉得星期六和日好像过得特别快?;(
又要早起去田径 ~ 其实每次都很不想起身,还想再多睡一会,尤其是下雨的时候,
简直就像催眠!/.\
算了,明天要早起,去睡觉啦 ~ (:
我怕我明天醒不来 /.\
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
晚安 Good Night:D

No comments:

Post a Comment